Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn blir utført av Fosen Brann- og Redningtjeneste. Feiing utføres annenhvert år, mens tilsyn blir gjennomført hvert fjerte år. Det vil si at på en periode på 4 år, vil hvert enkelt hus med fyringanlegg få 3 besøk av feieren ( 2 feiinger og 1 tilsyn).

Tilsyn er en gratis tjeneste utført av Fosen Brann- og redningtjeneste.

Feieravgiften utstedes årlig. Dette er for å dele en større utgift over lengre tid. Feieravgiften er foreslått av Fosen Brann- og Redningstjeneste, og vedtatt i Kommunestyret. Feieravgiften finner du her (PDF, 278 kB).

 

Gjelder helårsboliger
 

Tjenesten gjelder helårsboliger. Fritidsboliger er unnatt lovpålagt feiing. Men brann- og feiervesenet kan feie slike steder etter avtale.
 

Varsel om feiing eller tilsyn
 

Varsel om feiing eller tilsyn blir levert i postkassen noen dager på forhånd. Dersom tidspunktet ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt med feieren.


Sikker adkomst

Det er bygningseieren sitt ansvar å sørge for sikker adkomst til og på tak. Er feieren avhengig av løs stige for å komme til taket, skal eieren sørge for at det er egnet stige på lett tilgjengelig sted.


Før feieren kommer skal du:
 

 • Fylle ut svarslippen og henge den på ytterdøra.
   
 • Legge fram stige (for dem med takfeiing).
   
 • Sikre at stigen ikke kan skli.
   
 • Sjekke at tak, stige og andre innretninger er i forsvarlig stand, og i samsvar med regelverket.
   
 • Parafin-/oljebrenner skal vere slukket og avstengt (for dem som har det).
   
 • Stenge luker, ventiler og spjeld.
   
 • Huske å si fra til eventuelle leieeboere.
   
 • Passe på at ikke noe annet kan være til hinder for feiinga.
   

Dersom det ikke er klargjort for feiing (folk til stede, framlagt stige eller på annen måte gitt klar melding om at det kan feies), vil det ikke bli feiet. Du kan ikke regne med ny feiing før neste runde, dersom det ikke blir gjort ny avtale mens feieren er i området. Ta derfor kontakt med feieren så snart som mulig.
 

Tilsyn
 

Eier eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige boenheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere (leietagere).

Tilsynet vil omfatte kontroll av/om:

 • Eventuelt tidligere avvik eller merknader er fulgt opp og utbedret.
   
 • Nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt inn til kommunen.
   
 • Anlegget er tilfredstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.
   
 • At røykvarslere, håndslukkeutstyr og rømningsvei følger regelverket.


Har huseier informasjon til feiervesenet som har betydning for tilsynet, ber vi om at dette blir lagt fram til oss når vi kommer. Dette kan for eksempel være monteringsanvisning til ovn og lignende.

Spør om ID-kort hvis du er usikker på vedkommende som kommer på døra.

Sist endret 28.06.2016