Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hva skal du bygge/rive?

I denne linken finner du god informasjon om byggeregler. Samt en veiviser om hva du må søke om.


 

Dette må ofte vurderes, når man skal søke om et byggetiltak:

 

Bygningen må plasseres minst fire meter fra nabogrense

Hvis det er gitt en byggegrense for eiendommen din, må du plassere hele bygningen innenfor denne grensa. Finnes det ikke noen byggegrense, er hovedregelen at bygningen skal plasseres minst fire meter fra nabogrensen.
 
Det blir vurdert unntak fra hovedregelen dersom:

•Du har skriftlig avstandserklæring fra tilstøtende naboeiendommer.
 
•Samlet bruksareal eller bebygd areal av tiltaket ikke er over 50 kvadratmeter.
 

Skal du bygge i nærheten av en vei?
Da skal minste avstand til midten av regulert kommunal vei være minst 15 meter. Samt minst 50 meter fra midten av regulert fylkesvei. Dersom du skal bygge nærmere enn det, må du søke veimyndigheten (kommunen eller Statens Vegvesen) om dispensasjon fra avstand til vei.
 
 

Avkjørsel
Skal du opprette eller endre bruk av avkjørsel? Da må du sende inn situasjonsplan og lengdesnitt som vedlegg til søknaden. Dersom du skal endre eller opprette en avkjørsel utenfor område omfattet av reguleringsplan, behøves også tillatelse fra kommunen.
 
Dersom du skal endre eller opprette en avkjørsel uavhengig av en byggesak, må du søke kommunen om tillatelse.
 
 
 
Tillatelse eller samtykke fra annen myndighet
I noen saker må du hente inn tillatelse / samtykke fra andre deler av kommunen, eller annen myndighet.
 
Tilfeller der det kan være nødvendig:

•Tilknytning til vann og avløp. Kontakt kommunens tekniske driftsavdeling, på telefon 72 53 15 07 .
 
•Oppretting eller endring av arbeidsplasser. Kontakt Arbeidstilsynet.
 
•Fredet eiendom eller arkeologiske fornminner. Kontakt Sør-Trøndelag Fylkeskommune ved kulturavdelingen, eller 
Riksantikvaren.
 
•Biologisk mangfold. Kontakt kommunen eller Fylkesmannen (avdeling for miljøvern).
 

Graving, forurensning og kvikkleire
Dersom tiltaket medfører graving, må det gjøres undersøkelser av grunnen. Likedan ved mistanke om forurensning eller kvikkleire. Tiltaksplan skal sendes til kommunen for godkjenning. Informasjon om forurenset grunn.
 

Riving
•I utgangspunktet må du søke om riving av bygg. Det gjør du via dette skjemaet  (PDF, 105 kB).
 
•Du må varsle eventuelle panthavere eller kreditorer som har pengehefte i eiendommen. Det gjøres før du sender inn søknad om tillatelse til riving.
 
•Der bygningen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, må du kontakte kommunens tekniske driftsavdeling. De når du via servicetorget på 72 53 23 00
 
 
100-metersbeltet
Det er generelt byggeforbud i 100-metersbeltet fra sjø og vassdrag. Så fremt ikke kommuneplan / reguleringsplaner tilsier noe annet. Inntil 100 meter fra strandsonen må du normalt søke om dispensasjon for eventuelle planlagte byggetiltak.