Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Avlastnings- og korttidsopphold

Avlastningsopphold er et tidsavgrenset opphold i institusjon for den som er pleietrengende. Pleietrengende som bor i egen heim kan få et opphold på institusjon i en  tidsbegrenset periode slik at de som har den daglige omsorgen kan få avlastning. Dette skal gi pårørende mulighet til nødvendig ferie og fritid. Det er et mål for omsorgstjenesten at den skal sette innbyggerne i stand til å bo i egen heim så lenge som mulig. Avlastning innvilges når søknaden er begrunnet i omsorgsyters behov for fritid, og det dreier seg om særlig tyngende omsorgsoppgaver. Det er ingen egenbetaling for avlastningsopphold.

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold  i en kortere periode når det er behov for heldøgns omsorg i institusjon. Oppholdet kan tildeles for rehabilitering, observasjon og medisinsk behandling / vurdering som ikke krever sykehusinnleggelse. Korttidsopphold kan tildeles ut fra forskjellige kriterier og ha forskjellige målsettinger. Målsettingen med oppholdet beskrives i enkeltvedtak. Det er en målsetting at alle pasienter i korttidsopphold skal rehabiliteres så langt det er mulig. Korttidsoppholdet benyttes aktivt som ledd i å tildele tjenester på beste effektive omsorgsnivå. Vederlag for oppholdet kreves i hht. «Forskrift for vederlag for opphold i institusjon», jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2.