Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sosiale tjenester / NAV

NAV i Roan er en avdeling under NAV Nord-Fosen og har kontor i Roan kommunehus.
Postadresse: NAV Nord-Fosen Roan, Julie Næss vei 10, 7180 Roan

Åpningstider
Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00 – 15:30
Ta gjerne kontakt med oss på telefon på forhånd for å gjøre en avtale om time - da kan vi forberede oss på det du ønsker å samtale om.
NAV kan også kontaktes hver dag på telefon 55 55 33 33 eller via Din side på nav.no.

Les om rettigheter og muligheter på vår nettside www.nav.no

SOSIALE TJENESTER I NAV
NAV skal gjennom de sosiale tjenestene bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet. Herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. NAV skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Navs hovedoppgave er nedfelt i formålsparagrafen til Sosialtjenesteloven

ØKONOMISK SOSIALHJELP
Økonomisk sosialhjelp gis til den som, helt eller delvis, ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold. Sosialtjenesten skal være det siste «sikkerhetsnettet» og alle andre muligheter skal være prøvd før slik hjelp ytes. Hjelpen skal være kortvarig. Målet skal være at den enkelte blir selvhjulpen - enten gjennom arbeidsinntekter eller trygdeytelser.
I enkelte tilfeller kan slik hjelp gis enten som bidrag eller lån. Slik hjelp skal være for at den enkelte skal kunne overkomme en vanskelig livssituasjon.
Søknadsskjema fås ved henvendelse, og må alltid fylles ut.

 

OPPLYSNING, RÅD OG VEILEDNING
Opplysning, råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret. Hensikten med tjenesten er å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV har en utvidet plikt til å gi opplysning, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde. Hvis NAV ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

NAV kan gi råd og veiledning knytta til f.eks:

 • Arbeids- og utdanningsspørsmål
 • Boligproblemer
 • Bostøtte- og tilskuddsordninger
 • Familie og samlivsproblemer (ikke mekling)
 • Rusproblemer
 • Sosiale problemer
 • Trygdespørsmål
 • Økonomiske problemer
 • Økonomisk rådgivning og gjeldssanering
 • Midlertidig botilbud
 • Kvalifiseringsstønad

 

Les mer om de sosiale tjenestene her:

Sosiale tjenester i NAV
NAV - Økonomisk stønad (økonomisk sosialhjelp)
NAVs nettsider om generelle råd og veiledning
NAVs nettsider om økonomisk rådgivning