Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fellesnemnd / Politiske utvalg

Fellesnemnda er den overordnede politiske ledelsen i arbeidet for å etablere den nye kommunen.

Fellesnemnda består av 18 medlemmer. Ni fra hver kommune. Alle de politiske partiene i de to kommunestyrene er med. Lederen og nestleder i fellesnemnda vil velges i det første møtet.

Vi vil snart legge ut en oversikt over alle medlemmene i fellesnemnda. Det første møtet i nemnda er ennå ikke holdt. Tidspunkt for og innhold i møtet vil bestemmes 11. september.

Fullmakter
Fellesnemnda jobber med sammenslåingen. Den har ikke ansvar for den daglige driften av dagens kommuner. I praksis kan fellesnemnda:

Fatte nødvendige vedtak for å etablere den nye kommunen. Men kun hvis det ikke påvirker dagens kommuner.
 
Godkjenne viktige planer og dokumenter for prosessen. Som for eksempel planer for fremdrift, kommunikasjon og bygging av kultur. Samt godkjenne planer for omstillinger. I tillegg til økonomiplan for prosessen. Samt andre dokumenter som er nødvendige for å skape en ansvarlig og god prosess.
 
Inngå avtaler på vegne av den nye kommunen.
 
Disponere pengene fra Staten, som kommunene får til sammenslåingen.
 
Velge hvordan den nye kommunen skal organiseres politisk. Samt hva som skal stå i de politiske reglementene.
 
Drøfte hvordan den nye kommunen skal organiseres administrativt. Det gjøres sammen med prosjektlederen / ny rådmann.
 
Ansette rådmann og revisor i den nye kommunen. Nemnda tar stilling til revisjonsordning for den nye kommunen. Det skjer etter innstilling fra kontrollutvalgene i Roan og Åfjord kommuner.
 
Gi uttalelser om årsbudsjett, samt økonomi- og handlingsplan i dagens Roan og Åfjord kommuner.
 
Ha ansvar for å forberede budsjettet for det første driftsåret i den nye kommunen.

Forholdet til kommunestyrene
Fram til 1. januar 2020 har kommunene et eget ansvar for den daglige driften sin. Men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda. Den vil i så fall innstille på forslag til vedtak i kommunestyrene. Eksempel på slike saker kan være tiltak knyttet til handlingsprogram / økonomiplan. Der investeringer må vurderes spesielt.

Arbeidsutvalg for fellesnemnda
Arbeidsutvalget setter dagsorden for møtene til fellesnemnda. Altså bestemmer hva som skal tas opp i møtene. Utvalget foreslår også hva fellesnemnda skal vedta (gir sin innstilling). Arbeidsutvalget foreslår også sammensetning og mandat for eventuelle folkevalgte temakomiteer som nedsettes av fellesnemnda.

Arbeidsutvalget består av ordførerne og varaordførerne. Pluss et medlem fra den politiske opposisjonen i hver kommune.

Partssammensatt utvalg
Partssammensatt utvalg er underlagt fellesnemnda. Utvalget består av arbeidsutvalget. Samt en tillitsvalgt fra hver kommune. Utvalget behandler saker som angår den nye kommunens forhold til sine ansatte. Saker kan være overordnede personalpolitiske spørsmål. Eller retningslinjer og planer i forbindelse med sammenslåingen.

Delegering
Fellesnemnda kan gi arbeidsutvalget og / eller administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter.

Forberedelse av saker til Fellesnemnda
Prosjektlederen / ny rådmann forbereder saker som skal behandles
Sakene sendes først til fellesnemndas arbeidsutvalg. Der får de sin første behandling.
Arbeidsutvalget foreslår hva Fellesnemnda skal vedta. De skriver sin innstilling til vedtak i sakene.
Sakene, med innstilling til vedtak, sendes til Fellesnemnda for behandling
Prosjektleder og rådmennene har møte- og talerett i fellesnemnda.

Interkommunalt samarbeid
Hvis det blir endringer i interkommunale samarbeid (fram mot 2020), kan fellesnemnda gi innstilling overfor kommunestyret.

Fellesnemnda vil bestå fram til kommunestyret i den nye kommunen er konstituert.