Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunereformen

På denne siden gis en oversikt over kommunereformen og de prosesser som settes i gang.

Bakgrunn

Regjeringen Solberg lanserte kommunereformen gjennom kommuneproposisjonen 14. mai 2014. En proposisjon er regjeringens forslag til Stortinget, om å fatte et vedtak. Stortinget ga sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Prosessen går frem til Stortinget gjør sitt vedtak om ny kommunestruktur innen 1. januar 2017.


Mål for reformen

Regjeringens mål for reformen:

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.

4. Styrke lokaldemokratiet
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.

5. Nye oppgaver til kommunene
20. mars ble stortingsmelding om nye oppgaver som kan flyttes til kommunene i forbindelse med kommunereformen, lagt frem. Meldingen foreslår hvilke oppgaver som kan overføres til større kommuner. Oppgavene inkluderer tannhelse, konsesjonsbehandling småkraftverk, barnevern, samt mer ansvar og beslutningsmakt innenfor naturforvaltning, plan- og byggesaker, lokal nærings- og samfunnsutvikling og motorferdsel. Hele stortingsmeldingen kan du lese her.

 

Fylkesmennene fikk oppdraget med å organisere og drive reformprosessene i sine fylker. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag satte i gang prosessen gjennom en oppstartsamling 26. august 2014, for ordførere, rådmenn og KS i Sør-Trøndelag. Fylkesmannen og KS utarbeidet en prosjektplan for gjennomføring av prosessen i Sør-Trøndelag.

Kommunal- og regionaldepartementet har opprettet en egen temaside om kommunereformen, og også utviklet et verktøy til støtte i utredningene.

Temaside om kommunereformen: www.kommunereform.no

Utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner: www.nykommune.no

 

wedding-2470422_960_720

26. oktober skal kommunestyrene vedta navn på den nye kommunen. Du kan bidra med forslag!

 

Formannskapene i Åfjord og Roan har utarbeidet felles forslag til intensjonsavtale om fremtidig sammenslåing. 

Kontakt

Einar  Eian
Einar Eian
Ordfører
72 51 00 06
97 58 27 37
Roy-Bjarne  Hemmingsen
Roy-Bjarne Hemmingsen
Rådmann
72 51 00 01
95 26 33 94
Fant du det du lette etter?