Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Solcelleanlegg og andre mindre tekniske installasjoner

Ønsker du å sette opp et solcellepanel eller et solfangeranlegg, kan det hende at dette er unntatt søknadsplikt.

De samme unntakene fra søknadsplikt kan gjelde for andre mindre installasjoner i eksisterende byggverk, innenfor en bruksenhet eller branncelle, jf. SAK10 § 4-1, bokstav d.

Er du usikker på om din installasjon er unntatt søknadsplikt, er det viktig at du kontakter Åfjord kommune for veiledning. Det er alltid den som utfører et tiltak som er ansvarlig for det som blir gjort.

Vilkår for unntatt søknadsplikt

  • Det er en forutsetning at fasadens karakter ikke endres vesentlig
  • Det som skal bygges/installeres må være i samsvar med det som står i reglene i plan- og bygningslovgivingen, TEK17, SAK10 og annen aktuell lovgivning
  • Tiltaket må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området, for eksempel kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen.
  • Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg eller områder må tiltaket avklares med kommunen.
  • Tiltaket må ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel naturmangfoldloven og lov om kulturminner.

DU MÅ SENDE BYGGESØKNAD MED NABOVARSLING OG ANSVARSRETT DERSOM:

  • solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse
  • det er fare for nedfall som hindre vintervedlikehold, passasje og annet.
  • solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet. Det kan for eksempel være i tilfeller hvor solenergisystemer etableres over flere boenheter.

I en rekke tilfeller er anleggene så små at vi kan gi unntak fra kravet om ansvarlige foretak, selv om solenergisystemet er søknadspliktig. Vi kan vurdere dette konkret dersom du sender inn en forespørsel til oss.

Det er tiltakshaver og ansvarlig søker som er ansvarlig for at et tiltak blir utført i tråd med aktuell lovgivning og eventuelt gitt tillatelse.

Åfjord kommune oppfordrer de som er usikker på aktuelt lovverk om å ta kontakt for veiledning før oppstart av dine byggeplaner. Uansett om de er store eller små.

Kontakt

Erlend Aune
Erlend Aune
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
479 00 303
Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
950 11 129
Bjørn Murvold
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
911 63 797