Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Serverings- og skjenkebevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling. Serveres det i tillegg alkohol, må en også ha skjenkebevilling.

Skjema for å søke finner du i skjemaportalen vår. Skjemaet ligger under "Næring og bevilling":

Trykk her for å komme til skjemaportalen vår

Definisjon serveringssted

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler. Serveringen må skje mot betaling. Eksempler på slike steder er restauranter, kafeer, gatekjøkken, puber og servering på bensinstasjoner.

Det trengs ikke serveringsbevilling når virksomheten er sporadisk. For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge vafler på skolekorpsets loppemarked. Eller til basaren til idrettslaget. Kravet til serveringsbevilling gjelder når serveringsstedet er organisert som en forretning.

Tidsbegrensning

Skjenkebevillingen gjelder normalt for fire år. Serveringsbevillingen har ingen tidsbegrensning.

Alle eksisterende skjenkesteder i kommunen må søke på nytt hvert fjerde år om skjenkebevilling. Denne perioden gjelder fra 30. juni 2016 til 2020. Nye etableringer må søke om skjenkebevilling før oppstart av virksomheten. Søknad om skjenkebevilling skal opp til politisk behandling i formannskapet.

Endringer i bevillinger

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen. Eller ved endringer i driftskonsept eller i eierforhold. Slike endringer skal meldes til kommunen. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at kommunen er underrettet om dette. Og at det søkes om ny bevilling innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier/vilkår

Serveringsbevilling:
Før serveringsbevilling gis må daglig leder for serveringsstedet bestå en etablererprøve. Den skal dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning. Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål. Og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Skjenkebevilling:
Skjenkebevilling kan ikke gis alene, uten at det foreligger/søkes om serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.

For hver skjenkebevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år. Og begge må arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Kontakt

Servicetorget, rådhuset (sentralbord)
72 51 00 00
Nina Knutsen
Sekretær, servicetorget
416 74 798